اطلاعیه ها
لینک های تصویری

حوه تعیین اعضای هیات مدیره و وظایف و اختیارات اعضای هیات مدیره در اساسنامه انجمن ها به شرح زیر می باشد:

1396/04/24 تعداد بازدید: 2210
print

ف) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا سیصدهزار نفر می باشد 3 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت. ب) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا ششصدهزار نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت. ج) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا نهصدهزار نفر می باشد 9 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت. د) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 12 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت. ه) شهرستان هایی که جمع

ف) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا سیصدهزار نفر می باشد 3 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ب) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا ششصدهزار نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ج) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا نهصدهزار نفر می باشد 9 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
د) شهرستان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 12 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ه) شهرستان هایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر می باشد 15 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
 

* اعضای مجمع عمومی انجمن ملی متشکل است از نمایندگان انجمن‌های استانی به شرح ذیل:

الف) استان هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد 2 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ب) استان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 4 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ج) استان هایی که جمعیت آنها تا سه میلیون نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
د) استان هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر می باشد 8 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ه) استان تهران 15 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
الف) استان هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد 2 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ب) استان هایی که جمعیت آنها تا دو میلیون نفر می باشد 4 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ج) استان هایی که جمعیت آنها تا سه میلیون نفر می باشد 6 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
د) استان هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر می باشد 8 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
ه) استان تهران 15 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
 

ارکان انجمن:

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب شورای عمومی موسس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان انجمن ها در سه سطح ملی،استانی و شهرستانی به شرح زیر می باشد.

 

انجمن شهرستانی
انجمن استانی
انجمن ملی
اعضای انجمن
مجمع عمومی
مجمع عمومی
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
رئیس انجمن
رئیس انجمن
رئیس انجمن
بازرس
بازرس
بازرس

 

سمت اعضای هیات مدیره  بر اساس اکثریت آرا ماخوذه تعیین شده است. در انجمن هایی که دارای 5 نفر عضو هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل 1 نفر رئیس انجمن( رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار و 1 نفر منشی و در انجمن‌هایی که دارای 7 نفر هیات مدیره می باشند به ترتیب شامل 1 نفر رئیس انجمن(رئیس هیات مدیره )، 1 نفر نایب رئیس اول، 1 نفر نایب رئیس دوم، 1 نفر خزانه دار، 1 نفر منشی و 2 نفر عضو هیات مدیره می باشد.

 
نظرات:

loader
کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ©2017
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط اینتک